Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel dùng để trích xuất một số ký tự từ bên trái của chuỗi ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức như sau: =LEFT(“tinhocvanphong“,3), thì kết quả sẽ là “tin”.

Mục đích

Trích xuất các ký tự từ phía bên trái của một chuỗi ký tự có sẵn.

Công thức

=LEFT (text, [num_chars])

Trong đó:

+ text (bắt buộc) – chuỗi ký tự nguồn dùng để trích xuất các ký tự.

+ num_chars (tùy chọn) – số ký tự cần trích xuất, bắt đầu từ bên trái của text. Nếu chúng ta không cung cấp giá trị cho đối số này, excel sẽ lấy giá trị mặc định là 1.

Lưu ý khi sử dụng hàm LEFT trong Excel

Dùng hàm LEFT khi chúng ta muốn lấy một hoặc nhiều ký tự từ bên trái của một chuỗi có sẵn.

Đối số num_chars là tùy chọn, có nghĩa là chúng ta không cần phải cung cấp giá trị cho đối số này, và Excel sẽ tự động lấy giá trị là 1.

Chún ta cũng có thể dùng hàm LEFT trong Excel để trích xuất các ký tự số từ một dãy số. Ví dụ, =LEFT(1234,2) sẽ trả về kết quả là “12”.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm LEFT trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.

Xem thêm: