Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm MINUTE là hàm trả về giá trị phút của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59.

Mục đích

Để lấy giá trị phút của thời gian.

Công thức

= MINUTE(value)

– Trong đó:

+ value (bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm time.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm MINUTE trong excel

Hàm MINUTE là một hàm trả về giá trị số nguyên từ 0-59.

Giá trị truyền vào hàm MINUTE cần đúng chuẩn số sê-ri của excel, nếu khác chuẩn sẽ bị lỗi.

Giá trị trả về từ hàm TIME là 1 chuẩn phù hợp cho hàm MINUTE. Vì vậy hàm thường được sử dụng kết hợp với một số hàm xử lý thời gian khác.

Hàm không chấp nhận đối số truyền vào là số âm (<0), nếu chúng ta cố tình thử thì kết quả sẽ là #NUM!.

Hàm áp dụng cho số 0 và các số nguyên >0 đều trả về 0 – nghĩa là 0 phút.

Hàm trả về số nguyên nên các phép toán và hàm cho số nguyên đều có tác dụng.

Hàm áp dụng cho số LOGIC sẽ trả về giá trị 0.

Hàm áp dụng cho số thập phân, phần thập phân sẽ được dùng để tính ra phút của hàm MINUTE.

Hàm được giới thiệu đầu tiên ở phiên bản excel 2003.

Ví dụ

Ví dụ 1 hàm MINUTE cho các dữ liệu dạng số nguyên, số thập phân và phép tính xử lý.

 • Hàm MINUTE cho số âm(-1 ở ô B18) sẽ báo lỗi #NUM!
 • Hàm áp dụng cho số 0 (ô C18) là 0.
 • Hàm áp dụng cho số 1 sẽ trả về 0.
 • Hàm áp dụng cho số thập phân 0.12 (ô E18) là 2, nghĩa là phần thập phân sẽ được sử dụng để đổi thành phút trong hàm MINUTE.
 • Hàm áp dụng được cho các phép tính nhân(F18), phép cộng (G18) và hàm SUM (H18) đều cho kết quả là số dương lần lượt là 0, 0, và 2(nghĩa là 0.12 -> 2 giờ).
 • Tải về
Hàm minute cho dữ liệu sô
Hàm minute cho dữ liệu sô

Ví dụ 2 hàm áp dụng cho các dữ liệu dạng LOGIC, phép so sánh và hàm LOGIC:

 • Hàm áp dụng cho giá trị TRUE(ô B18, D18, H18) cho giá trị 0.
 • Hàm áp dụng cho giá trị FALSE(ô C18, E18, F18, G18) cũng cho giá trị 0.
 • Tải về
Hàm minute cho giá trị LOGIC
Hàm minute cho giá trị LOGIC

Ví dụ 3 hàm áp dụng cho giá trị là chuỗi, hàm xử lý chuỗi và lỗi.

 • Hàm cho giá trị ô trống (không nhập gì) ở ô B18 là 0, trong khi đó ở ô C18 chúng ta nhập chuỗi rỗng(“”) sẽ cho giá trị #VALUE!. Vì vậy các bạn sẽ khó phân biệt được khi nhìn vào bảng tính khi chưa click vào từng ô cụ thể. Nếu thấy sự khác nhau này bạn cần xem kĩ lưỡng từng ô tính nhé.
 • Hàm cho giá trị chuỗi (D18, E18) cũng đều cho giá trị #VALUE!.
 • Hàm cho giá trị lỗi #NAME? (F18), #N/A (G18), #DIVA/0! (H18) cho trả về chính lỗi của giá trị ô.
 • Tải về
Bài tập hàm minute cho dữ liệu dạng chuỗi và lỗi
Bài tập hàm minute cho dữ liệu dạng chuỗi và lỗi

Ví dụ 4 Hàm MINUTE cho giá trị từ Hàm TIME, ngày thời gian bị lỗi:

 • Hàm áp dụng cho 12h00 (B18) cho kết quả 0.
 • Hàm MINUTE cho 2:24:000 PM cho kết quả 24.
 • Hàm MINUTE cho giá trị thời gian bị lỗi cho kết quả #VALUE! như: 2:24:199 PM(D18), 1:70:20 AM(E18), 25:01:20 AM(F18).
 • Hàm MINUTE cho giá trị hàm TIME(2,1,29)- ô G18 cho kết quả 1, cho hàm NOW() -ô H18 cho kết quả là 47 vì tại thời điểm viết bài là 9h 47 tối.
 • Tải về
Hàm minute cho dữ liệu dạng thời gian
Hàm minute cho dữ liệu dạng thời gian

Tìm hiểu thêm

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được thể hiện bằng số thập phân (12:00 CH được thể hiện là 0,5 nghĩa là nữa ngày).

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N trong excel

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chỉnh sửa video Camtasia trong 1 cú click

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm MINUTE khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm MINUTE trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm MINUTE trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.