Hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm T là hàm lấy chuỗi từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng. Mục đích Hàm T dùng để trả về chuỗi (hoặc văn bản) từ giá trị truyền vào. Thông thường hàm T ít được sử dụng bởi người dùng vì bản thân hàm đã được excel chạy ở chế độ …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm Type trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE dễ số 1 trong excel

Hàm TYPE trả về một số code đại diện cho các kiểu dữ liệu trong excel. Có 5 loại dữ liệu trong excel: Kiểu số (number): trả về code = 1 Kiểu chuỗi (text): trả về code = 2 Kiểu LOGIC: trả về code = 4 Kiểu lỗi(error): trả về code = 16 Kiểu mảng(array): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TYPE dễ số 1 trong excel

Hàm ISFORMULA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISFORMULA dễ dàng số 1 trong excel

Hàm ISFORMULA trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải là công thức hay không? Mục đích Mục đích kiểm tra giá trị của 1 ô có phải là công thức hay không? Giá trị trả về của hàm ISFORMULA Trả về một giá trị LOGICAL là TRUE hoặc FALSE. …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISFORMULA dễ dàng số 1 trong excel

cách-sửa-lỗi-n-a-trong-hàm-vlookup

Thẻ Tham chiếu Nhanh: về VLOOKUP

Hàm VLOOKhttps://tinhocvanphong.net/hoc-nhanh-ham-vlookup-trong-excel/UP là một trong các hàm phổ biến và hữu ích nhất trong Microsoft Excel, nhưng không dễ dàng để nhớ công thức nếu bạn không sử dụng thường xuyên. Nếu bạn muốn xem cú pháp hàm VLOOKUP, thì đây là cú pháp chính: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) Để tải xuống các tham chiếu giải thích về …

Đọc tiếpThẻ Tham chiếu Nhanh: về VLOOKUP

hàm iseven trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

Hàm ISEVEN trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số chẵn không. Trả về TRUE nếu là số chẵn, ngược lại số lẻ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISEVEN trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

hàm ISLOGICAL

Hướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

Hàm ISLOGICAL trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải kiểu so sánh LOGIC(kiểu này gồm 2 giá trị TRUE hoặc FALSE) hay không.  Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của một ô hoặc một giá trị trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

hàm isref

Hướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

Hàm ISREF trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải tham chiếu không. Trả về TRUE nếu là tham chiếu, ngược lại không phải tham chiếu sẽ trả về FALSE. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISREF trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

hàm isodd trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hàm ISODD trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số lẻ không. Trả về TRUE nếu là số lẻ, ngược lại số chẵn sẽ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISODD trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

hàm iserror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hàm ISERROR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi hay không.  Trả về TRUE nếu có lỗi. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về của hàm ISERROR Hàm ISERROR trả về TRUE …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel