Hàm DATE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

Hàm DATE là hàm tạo ngày hợp lệ (dạng số sê-ri) trong excel bằng cách tổ hợp 3 thành phần chính là năm, tháng , ngày. Mục đích Tạo ra một ngày hợp lệ trong excel gồm có đủ ngày, tháng và năm. Công thức = DATE(year, month, day) Trong đó: + year (bắt buộc): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

hàm days trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

Hàm DAYS trả về số ngày giữa hai ngày, kết quả là một số nguyên. Mục đích Trả về số ngày giữa 2 ngày. Công thức = DAYS(end_date, start_day) Trong đó: + end_date (bắt buộc) là một ngày dạng số sê-ri trong excel, một ô hay giá trị trả về từ hàm có giá trị …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

hàm now trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm NOW trả về ngày và giờ hiện tại ở dạng số sê-ri. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = NOW() sẽ cho tự động chuyển thành ngày giờ như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô E7 sẽ chuyển …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm TODAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm TODAY trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = TODAY() sẽ cho tự động chuyển thành ngày tháng như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô H5 sẽ chuyển về thành …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm second trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm SECOND là hàm trả về giá trị giây của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị giây của thời gian. Công thức = SECOND(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm MINUTE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm MINUTE là hàm trả về giá trị phút của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị phút của thời gian. Công thức = MINUTE(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR là hàm trả về giá trị giờ của thời gian. Giá trị trả về nằm trong khoảng 0 – 23. Mục đích Để lấy giá trị giờ của thời gian. Công thức = HOUR(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm YEAR là hàm trả về giá trị năm của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên 4 chữ số từ 1900 đến 9999. Mục đích Để lấy năm của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = YEAR(value) Trong đó: value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH là hàm trả về giá trị tháng của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 12. Mục đích Để lấy tháng của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = MONTH(value) Trong đó: + value (bắt buộc) là …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY dễ số 1 trong excel

Hàm DAY là hàm trả về giá trị ngày của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 31. Mục đích Để lấy ngày của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = DAY(value) Trong đó: + value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAY dễ số 1 trong excel