hàm countifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel

Ở các bài viết trước, các bạn đã giới thiệu về cách sử dụng hàm COUNTIF. Hôm nay, Tin Học Văn Phòng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn hàm COUNTIFS, hàm này cũng dùng để đếm các ô thỏa mãn điều kiện cho trước. Hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel

hàm counta trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Không giống như hàm COUNT đã được giới thiệu trong những bài trước (chỉ đếm những ô chứa số), hàm COUNTA trong Excel sẽ đếm tất cả các ô có giá trị (chữ, số, ô chứa lỗi,…) và cả chuỗi rỗng (“”). Mục đích Mục đích của hàm COUNTA trong Excel là đếm tất cả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

hàm count trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel trả về số lượng các dữ liệu là số, thường là các ô chứa số. Dữ liệu có thể là hằng số (như 1,2,3), tham chiếu hay range. Mục đích Hàm COUNT trong Excel mục đích là dùng để đếm số. Công thức =COUNT(value1, [value2], …) Trong đó: + value1 (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

hàm countif trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF dùng để đếm các ô trong một phạm vi nhất định mà thỏa mãn điều kiện đưa ra. Hàm COUNTIF có thể đếm các ô có chứa ngày tháng, số, chữ. Điều kiện sử dụng trong hàm COUNTIF hỗ trợ các toán tử như: lớn(>), nhỏ(<), bằng(=), khác(<>) và ký tự đại diện(*,?). Mục đích …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel