TIN HỌC VĂN PHÒNG
Hàm TODAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm TODAY trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = TODAY() sẽ cho tự động chuyển thành ngày tháng như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô H5 sẽ chuyển về thành …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm second trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm SECOND là hàm trả về giá trị giây của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị giây của thời gian. Công thức = SECOND(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm MINUTE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm MINUTE là hàm trả về giá trị phút của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị phút của thời gian. Công thức = MINUTE(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR là hàm trả về giá trị giờ của thời gian. Giá trị trả về nằm trong khoảng 0 – 23. Mục đích Để lấy giá trị giờ của thời gian. Công thức = HOUR(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm YEAR là hàm trả về giá trị năm của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên 4 chữ số từ 1900 đến 9999. Mục đích Để lấy năm của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = YEAR(value) Trong đó: value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH là hàm trả về giá trị tháng của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 12. Mục đích Để lấy tháng của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = MONTH(value) Trong đó: + value (bắt buộc) là …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY dễ số 1 trong excel

Hàm DAY là hàm trả về giá trị ngày của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 31. Mục đích Để lấy ngày của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = DAY(value) Trong đó: + value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAY dễ số 1 trong excel

Hàm N trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N số 1 trong excel

Hàm N là hàm lấy số từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng. Mục đích Dùng để trả về kết quả số của một giá trị từ người, hàm excel hoặc một ô. Công thức = N(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một giá trị, một ô hoặc một kết quả trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm N số 1 trong excel

Hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm T là hàm lấy chuỗi từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng. Mục đích Hàm T dùng để trả về chuỗi (hoặc văn bản) từ giá trị truyền vào. Thông thường hàm T ít được sử dụng bởi người dùng vì bản thân hàm đã được excel chạy ở chế độ …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm Type trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE dễ số 1 trong excel

Hàm TYPE trả về một số code đại diện cho các kiểu dữ liệu trong excel. Có 5 loại dữ liệu trong excel: Kiểu số (number): trả về code = 1 Kiểu chuỗi (text): trả về code = 2 Kiểu LOGIC: trả về code = 4 Kiểu lỗi(error): trả về code = 16 Kiểu mảng(array): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TYPE dễ số 1 trong excel