hàm mid trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel dùng để lấy ra một số ký tự từ trong một chuỗi các ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức =MID(“tinhocvanphong”,2,3) sẽ trả về chuỗi ký tự “inh”. Mục đích Trích xuất ký tự từ một chuỗi ký tự. Cú pháp =MID(text, start_num, num_chars) Trong đó: …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm isblank trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel

Hàm ISBLANK trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra  ô có rỗng hay không. Trả về kết quả TRUE nếu ô rỗng, ngược lại trả về FALSE nếu ô có giá trị khác rỗng. Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISBLANK cho ô B1 …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel

hàm not trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel là một biểu thức logic dùng để phủ định một biểu thức logic, một biến Boolean(biến Boolean là biến chỉ có giá trị TRUE hoặc FALSE) . Khi giá trị của biến Boolean là  TRUE, thì NOT của biến sẽ là FALSE. Hàm NOT dùng cho biểu thức logic thì kết quả trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

hàm match trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH trong Excel dùng để xác định vị trí của một giá trị cần tìm trong một hàng, cột, hay bảng. Hàm MATCH hỗ trợ tìm kiếm chính xác tuyệt đối và chính xác tương đối, ngoài ra hàm này còn hỗ trợ các ký tự đại diện như: (*, ?). Thông thường, hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel

hàm index trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel sẽ trả về giá trị tại một vị trí được chỉ định trong một dãy các ô hay trong một mảng. Bạn có thể dùng hàm INDEX để nhận về một giá trị đơn hoặc là toàn bộ hàng hoặc cột.  Mục đích Chúng ta thường sử dụng hàm INDEX để …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

hàm ifna trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

Hàm IFNA trong Excel sẽ kiểm tra xem nếu phép toán chỉ định có bị lỗi #NA hay không. Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm IFNA sẽ trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

hàm ifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFS trong Excel

Hàm IFS trong Excel là một hàm mới xuất hiện từ phiên bản Excel 2019 và Office 365. Hàm IFS sẽ tiến hành lần lượt kiểm tra từng điều kiện được chỉ định, và nếu có bất kỳ một điều kiện nào thỏa mãn, thì giá trị tương ứng của điều kiện đó được trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFS trong Excel

hàm iferror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hàm IFERROR trong Excel sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉnh định nếu công thức xảy ra lỗi. Và ngược lại, hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức như bình thường. Mục đích Bắt và xử lý lỗi nếu xảy ra. Công thức =IFERROR(value, value_if_error) Trong đó: + value: giá …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

hàm or trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel là một hàm logic dùng để kiểm tra các điều kiện được chỉ định cùng một lúc. Hàm OR chỉ trả về kết quả TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, để kiểm tra xem ô A1 có giá trị là “x” hay “y” hay không, ta có thể dùng công thức =OR(A1=”x”,A1=”y”).  …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm OR trong Excel

hàm and trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel là một hàm logic được dùng để kết hợp các điều kiện lại với nhau. Hàm AND trả về một trong hai kết quả là TRUE hoặc FALSE và nó có thể kết hợp với một số hàm khác. Mục đích Dùng để kết hợp nhiều điều kiện lại với nhau. Hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm AND trong Excel