TIN HỌC VĂN PHÒNG

Thẻ Tham chiếu Nhanh: về VLOOKUP

Hàm VLOOKhttps://tinhocvanphong.net/hoc-nhanh-ham-vlookup-trong-excel/UP là một trong các hàm phổ biến và hữu ích nhất trong Microsoft Excel, nhưng không dễ dàng để nhớ công thức nếu bạn không sử dụng thường xuyên.

Nếu bạn muốn xem cú pháp hàm VLOOKUP, thì đây là cú pháp chính:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Để tải xuống các tham chiếu giải thích về các đối số có nghĩa và cách sử dụng, hãy bấm vào liên kết bên dưới hoặc tải về máy tính.

Tải về

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel