Hướng dẫn sử dụng hàm isblank trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel

Hàm ISBLANK trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra  ô có rỗng hay không. Trả về kết quả TRUE nếu ô rỗng, ngược lại trả về FALSE nếu ô có giá trị khác rỗng. Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISBLANK cho ô B1 …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel