hàm countifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel

Ở các bài viết trước, các bạn đã giới thiệu về cách sử dụng hàm COUNTIF. Hôm nay, Tin Học Văn Phòng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn hàm COUNTIFS, hàm này cũng dùng để đếm các ô thỏa mãn điều kiện cho trước. Hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel

hàm counta trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Không giống như hàm COUNT đã được giới thiệu trong những bài trước (chỉ đếm những ô chứa số), hàm COUNTA trong Excel sẽ đếm tất cả các ô có giá trị (chữ, số, ô chứa lỗi,…) và cả chuỗi rỗng (“”). Mục đích Mục đích của hàm COUNTA trong Excel là đếm tất cả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

hàm count trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel trả về số lượng các dữ liệu là số, thường là các ô chứa số. Dữ liệu có thể là hằng số (như 1,2,3), tham chiếu hay range. Mục đích Hàm COUNT trong Excel mục đích là dùng để đếm số. Công thức =COUNT(value1, [value2], …) Trong đó: + value1 (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

hàm right trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT trong Excel sẽ trích xuất một hoặc chuỗi ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký tự, văn bản cho trước. Ví dụ ta có công thức sau: =RIGHT(“tinhocvanphong”,3) sẽ trả về kết quả là “ong”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

hàm find trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự bên trong một chuỗi ký tự, đoạn văn bản khác. Khi không tìm thấy chuỗi ký tự cần tìm, hàm FIND sẽ trả về lỗi #VALUE. Mục đích Dùng hàm FIND trong Excel để tìm kiếm vị trí của một chuỗi …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

hàm search trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARC trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự nằm trong chuỗi ký tự khác. Hàm Search sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự được tìm thấy. Không giống như hàm FIND, hàm SEARCH trong Excel cho phép sử dụng ký tự đại …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

hàm left trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel dùng để trích xuất một số ký tự từ bên trái của chuỗi ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức như sau: =LEFT(“tinhocvanphong“,3), thì kết quả sẽ là “tin”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên trái của một chuỗi ký tự có …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

hàm mid trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel dùng để lấy ra một số ký tự từ trong một chuỗi các ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức =MID(“tinhocvanphong“,2,3) sẽ trả về chuỗi ký tự “inh”. Mục đích Trích xuất ký tự từ một chuỗi ký tự. Cú pháp =MID(text, start_num, num_chars) Trong đó: …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

hàm match trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH trong Excel dùng để xác định vị trí của một giá trị cần tìm trong một hàng, cột, hay bảng. Hàm MATCH hỗ trợ tìm kiếm chính xác tuyệt đối và chính xác tương đối, ngoài ra hàm này còn hỗ trợ các ký tự đại diện như: (*, ?). Thông thường, hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel

hàm index trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel sẽ trả về giá trị tại một vị trí được chỉ định trong một dãy các ô hay trong một mảng. Bạn có thể dùng hàm INDEX để nhận về một giá trị đơn hoặc là toàn bộ hàng hoặc cột.  Mục đích Chúng ta thường sử dụng hàm INDEX để …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel