Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT trong Excel sẽ trích xuất một hoặc chuỗi ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký tự, văn bản cho trước. Ví dụ ta có công thức sau: =RIGHT(“tinhocvanphong”,3) sẽ trả về kết quả là “ong”.

Mục đích

Trích xuất các ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký tự, văn bản khác.

Công thức

=RIGHT(text, [num_chars])

Trong đó:

+ text (bắt buộc) – chuỗi ký tự, văn bản sẽ dùng để trích xuất ký tự.

+ num_chars (tùy chọn) – số ký tự muốn trích xuất, bắt đầu từ phía bên phải của text. Giá trị mặc định là 1.

Lưu ý khi sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Dùng hàm RIGHT trong Excel khi chúng ta muốn trích xuất các ký tự trong một chuỗi ký tự từ phái bên phải.

Giá trị của đối số num_chars là tùy chọn. Excel sẽ lấy giá trị mặc định là 1 khi chúng ta không cung cấp giá trị cho đối số đó.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.

Xem thêm: