Hàm timevalue

Hướng dẫn sử dụng hàm TIMEVALUE dễ số 1 trong excel

Hàm TIMEVALUE dùng để chuyển đổi thời gian dạng văn bản (text) sang số sê-ri mà Excel công nhận là thời gian. Mục đích Chuyển đổi thời gian dạng text sang dạng thời gian của Excel. Hàm TIMEVALUE thường dùng trong các phép tính toán và chuyển đổi thời gian. Công thức TIMEVALUE(time_text) Trong đó: time_text(bắt buộc) …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TIMEVALUE dễ số 1 trong excel

Hàm datevalue trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong excel dễ số 1

Hàm DATEVALUE dùng để chuyển đổi ngày dạng văn bản (text) sang số sê-ri mà Excel công nhận là ngày tháng. Mục đích Chuyển ngày tháng dạng văn bản sang dạng số sê-ri – dạng phổ biến trên Excel. Công thức DATEVALUE(date_text) Trong đó: + date_text (bắt buộc): là một ngày tháng dạng text như “01/01/2019” hoặc …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong excel dễ số 1

Hàm DATE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

Hàm DATE là hàm tạo ngày hợp lệ (dạng số sê-ri) trong excel bằng cách tổ hợp 3 thành phần chính là năm, tháng , ngày. Mục đích Tạo ra một ngày hợp lệ trong excel gồm có đủ ngày, tháng và năm. Công thức = DATE(year, month, day) Trong đó: + year (bắt buộc): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

hàm days trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

Hàm DAYS trả về số ngày giữa hai ngày, kết quả là một số nguyên. Mục đích Trả về số ngày giữa 2 ngày. Công thức = DAYS(end_date, start_day) Trong đó: + end_date (bắt buộc) là một ngày dạng số sê-ri trong excel, một ô hay giá trị trả về từ hàm có giá trị …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

hàm now trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm NOW trả về ngày và giờ hiện tại ở dạng số sê-ri. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = NOW() sẽ cho tự động chuyển thành ngày giờ như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô E7 sẽ chuyển …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm TODAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm TODAY trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = TODAY() sẽ cho tự động chuyển thành ngày tháng như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô H5 sẽ chuyển về thành …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm second trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm SECOND là hàm trả về giá trị giây của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị giây của thời gian. Công thức = SECOND(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm MINUTE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm MINUTE là hàm trả về giá trị phút của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị phút của thời gian. Công thức = MINUTE(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR là hàm trả về giá trị giờ của thời gian. Giá trị trả về nằm trong khoảng 0 – 23. Mục đích Để lấy giá trị giờ của thời gian. Công thức = HOUR(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm YEAR là hàm trả về giá trị năm của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên 4 chữ số từ 1900 đến 9999. Mục đích Để lấy năm của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = YEAR(value) Trong đó: value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel