Previous slide
Next slide

Hướng dẫn sử dụng hàm N số 1 trong excel

Hàm N là hàm lấy số từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng.

Mục đích

Dùng để trả về kết quả số của một giá trị từ người, hàm excel hoặc một ô.

Công thức

= N(value)

Trong đó:

+ Value(bắt buộc) là một giá trị, một ô hoặc một kết quả trả về từ hàm khác.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm N trong excel

Đây là một hàm trả về giá trị số, có thể nó là hàm chuyển đổi giá trị truyền vào thành số.

Hàm N áp dụng cho số nguyên(chẵn, lẻ), số thập phân trả về đúng bằng giá trị số đã truyền vào.

Hàm áp dụng cho các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, hàm tính toán sum… sẽ cho kết quả bằng kết quả tính toán.

Hàm áp dụng cho giá trị LOGIC sẽ trả về 0 hoặc 1. Nếu giá trị FALSE sẽ trả về 0, Nếu giá trị TRUE sẽ trả về 1.

Hàm áp dụng cho chuỗi, văn bản, giá trị trả về của các hàm xử lý chuỗi như RIGHT, LEFT, MID… hoặc các hàm trả về chuỗi sẽ trả về 0.

Hàm áp dụng cho ô trống sẽ trả về 0.

Hàm áp dụng cho ô chứa giá trị ngày tháng hoặc kết quả trả về của các hàm xử lý ngày tháng sẽ trả về số sê-ri của ngày đó.

Hàm áp dụng cho ô chứa giá trị lỗi #N/A, #NAME?.… sẽ vẫn trả về giá trị lỗi.

Hàm ít được sử dụng, thường hàm này đã được sử dụng mặc định trong excel.

Được Microsoft giới thiệu lần đầu tiên ở phiên bản 2003.

Ví dụ:

Ví dụ 1 sử dụng hàm N cho số nguyên, số thập phân, phép tính và hàm xử lý số:

 • Hầu hết các giá trị số ở ô B18, C18, D18, E18 sau khi qua hàm N đều giữ nguyên kết quả.
 • Các giá trị trả về từ phép tính nhân(F18), phép cộng(G18) qua hàm N đều giữ nguyên kết quả của phép tính.
 • Các giá trị trả về từ hàm SUM(ô H18) qua hàm N đều giữ nguyên kết quả.
 • Tải về
ví dụ 1 cho hàm N
ví dụ 1 cho hàm N

Ví dụ 2 áp dụng cho các giá trị LOGIC, chuỗi và ngày tháng:

 • Giá trị trả về cho chuỗi, văn bản(C18), giá trị trả về từ hàm xử lý chuỗi(D18) hay ô trống(B18) là 0.
 • Giá trị trả về cho giá trị TRUE (E18)là 1.
 • Giá trị trả về cho giá trị FALSE(F18, G18) là 0.
 • Giá trị trả về cho ô ngày tháng(H18) là 36526(số sê-ri).
 • Tải về
Ví dụ 2 cho hàm N
Ví dụ 2 cho hàm N

Ví dụ 3 áp dụng cho các giá trị lỗi trong excel:

 • Giá trị trả về cho các lỗi #N/A(B18) #NAME?(C18)… là chính lỗi đó.
 • Giá trị trả về cho lỗi hiển thị (ô H18) là giá trị bên trong ô H18(3.3333E+37).
 • Tải về
Ví dụ 3 cho hàm N
Ví dụ 3 cho hàm N

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

 • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm N khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm N trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm N trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.