Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel trả về số lượng các dữ liệu là số, thường là các ô chứa số. Dữ liệu có thể là hằng số (như 1,2,3), tham chiếu hay range.

Mục đích

Hàm COUNT trong Excel mục đích là dùng để đếm số.

Công thức

=COUNT(value1, [value2], …)

Trong đó:

+ value1 (bắt buộc) – một số, tham chiếu hay range.

+ value2 (tùy chọn) – một số, tham chiếu hay range.

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT dùng để đếm các giá trị là số được chỉ định trong value1, value2,…

Các đối số truyền vào value1, value2,.. có thể là hằng số, tham chiếu, hay range. Chúng ta có thể truyền 255 tham số vào hàm COUNT.

Hàm COUNT sẽ không đếm các ô rỗng hoặc ô chứa chuỗi ký tự.

Ví dụ

Để hiểu thêm về hàm COUNT trong Excel, chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới nhé.

hàm count trong excel

Theo như bảng tính trên chúng ta có thể thấy, giá trị trong ô F7 được tính bởi hàm COUNT theo công thức sau:

=COUNT(C6:C13) // kết quả trả về 3

Công thức trên có thể hiểu bằng lời như sau: Hãy đếm những ô chứa giá trị là số trong range C6:C13.

Công thức trên trả về kết quả là 3 vì trong trang C6:C13 chỉ có 2 ô chứa giá trị số là C8 (200), C9 (3), và C11 (0.5). Các ô không chứa giá trị hay chứa ký tự chữ mà không phải là số đều bị bỏ qua.

Trong ví dụ trên, chúng ta truyền vào cho tham số value là một range (dãy các ô). Bây giờ hãy truyền vào số cố định để xem như thế nào nhé.

=COUNT(1,””,”tinhocvanphong.net”, 4) // kết quả trả về 2

Trong ví dụ này, chúng ta truyền 4 tham số vào hàm COUNT, tương tưng với:

value1 = 1

value2 = “”

value3 = “tinhocvanphong.net

value4 = 4

Trong đó, chỉ có giá trị của value1 và value4 là số nên kết quả trả về sẽ là 2.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Exel
Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel
Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel
Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel

Thông qua ví dụ đơn giản trên, Tin Học Văn Phòng hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm COUNT trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ comment trực tiếp bên dưới bài viết này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.