Như thế nào để lấy chữ từ ảnh

Như thế nào để lấy chữ từ ảnh

Có phải bạn đang thắc mắc như thể nào để lấy chữ từ ảnh, Tin Học Văn Phòng sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên. Giả sử bạn đang có một tấm hình, chứa một đoạn văn bản, bạn muốn copy đoạn văn bản này ra thay vì phải đánh lại, nhưng bạn không …

Đọc tiếpNhư thế nào để lấy chữ từ ảnh

Hàm DATE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

Hàm DATE là hàm tạo ngày hợp lệ (dạng số sê-ri) trong excel bằng cách tổ hợp 3 thành phần chính là năm, tháng , ngày. Mục đích Tạo ra một ngày hợp lệ trong excel gồm có đủ ngày, tháng và năm. Công thức = DATE(year, month, day) Trong đó: + year (bắt buộc): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

hàm days trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

Hàm DAYS trả về số ngày giữa hai ngày, kết quả là một số nguyên. Mục đích Trả về số ngày giữa 2 ngày. Công thức = DAYS(end_date, start_day) Trong đó: + end_date (bắt buộc) là một ngày dạng số sê-ri trong excel, một ô hay giá trị trả về từ hàm có giá trị …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

hàm now trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm NOW trả về ngày và giờ hiện tại ở dạng số sê-ri. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = NOW() sẽ cho tự động chuyển thành ngày giờ như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô E7 sẽ chuyển …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm TODAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm TODAY trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = TODAY() sẽ cho tự động chuyển thành ngày tháng như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô H5 sẽ chuyển về thành …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm second trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm SECOND là hàm trả về giá trị giây của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị giây của thời gian. Công thức = SECOND(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm MINUTE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm MINUTE là hàm trả về giá trị phút của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị phút của thời gian. Công thức = MINUTE(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR là hàm trả về giá trị giờ của thời gian. Giá trị trả về nằm trong khoảng 0 – 23. Mục đích Để lấy giá trị giờ của thời gian. Công thức = HOUR(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm YEAR là hàm trả về giá trị năm của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên 4 chữ số từ 1900 đến 9999. Mục đích Để lấy năm của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = YEAR(value) Trong đó: value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH là hàm trả về giá trị tháng của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 12. Mục đích Để lấy tháng của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = MONTH(value) Trong đó: + value (bắt buộc) là …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel