Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hàm ISERR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi khác với lỗi #NA hay không.  Trả về TRUE nếu lỗi khác với lỗi #NA.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISERR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi(khác lỗi #NA) của hàm hoặc phép tính.

Giá trị trả về của hàm ISERR

Hàm ISERR trả về TRUE khi ô đưa vào có lỗi và khác lỗi #NA. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là ô trống, giá trị số hoặc lỗi #NA.

Công thức

=ISERR(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc phép tính.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISERR trong Excel

Hàm ISERR là một hàm LOGIC.

Hàm ISERR luôn luôn trả về một giá trị LOGIC. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISERR cho ô trống trả về FALSE.

Hàm ISERR cho ô lỗi #NA trả về FALSE.

Hàm ISERR cho ô lỗi khác #NA trả về TRUE. Các lỗi khác bao gồm  #VALUE! , #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!.

Hàm ISERR cho giá trị số hoặc chuỗi trả về FALSE.

Được hỗ trợ từ Excel 2013.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISERR trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Bài tập hàm iserr trong excel

Theo bảng tính như trên hình:

=ISERR(C18) //Trả về TRUE

Theo như bảng chỉ có hàm ISERR ở ô C18 (= ISERR(C18)) có giá trị TRUE. Còn lại, các hàm ISERR cho ô B18, D18, E18, F18 và G18 đều trả về FALSE.

Tìm hiểu thêm:

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSE. TRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISERR khá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISERR trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISERR trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.