Hàm N trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N số 1 trong excel

Hàm N là hàm lấy số từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng. Mục đích Dùng để trả về kết quả số của một giá trị từ người, hàm excel hoặc một ô. Công thức = N(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một giá trị, một ô hoặc một kết quả trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm N số 1 trong excel

Hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm T là hàm lấy chuỗi từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng. Mục đích Hàm T dùng để trả về chuỗi (hoặc văn bản) từ giá trị truyền vào. Thông thường hàm T ít được sử dụng bởi người dùng vì bản thân hàm đã được excel chạy ở chế độ …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm Type trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE dễ số 1 trong excel

Hàm TYPE trả về một số code đại diện cho các kiểu dữ liệu trong excel. Có 5 loại dữ liệu trong excel: Kiểu số (number): trả về code = 1 Kiểu chuỗi (text): trả về code = 2 Kiểu LOGIC: trả về code = 4 Kiểu lỗi(error): trả về code = 16 Kiểu mảng(array): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TYPE dễ số 1 trong excel

Hàm ISFORMULA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISFORMULA dễ dàng số 1 trong excel

Hàm ISFORMULA trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải là công thức hay không? Mục đích Mục đích kiểm tra giá trị của 1 ô có phải là công thức hay không? Giá trị trả về của hàm ISFORMULA Trả về một giá trị LOGICAL là TRUE hoặc FALSE. …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISFORMULA dễ dàng số 1 trong excel

hàm iseven trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

Hàm ISEVEN trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số chẵn không. Trả về TRUE nếu là số chẵn, ngược lại số lẻ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISEVEN trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

hàm ISLOGICAL

Hướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

Hàm ISLOGICAL trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải kiểu so sánh LOGIC(kiểu này gồm 2 giá trị TRUE hoặc FALSE) hay không.  Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của một ô hoặc một giá trị trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

hàm isref

Hướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

Hàm ISREF trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải tham chiếu không. Trả về TRUE nếu là tham chiếu, ngược lại không phải tham chiếu sẽ trả về FALSE. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISREF trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

hàm isodd trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hàm ISODD trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số lẻ không. Trả về TRUE nếu là số lẻ, ngược lại số chẵn sẽ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISODD trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

hàm iserror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hàm ISERROR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi hay không.  Trả về TRUE nếu có lỗi. Trong excel hàm ISERROR nằm ở Formulas->More Functions->Information Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

hàm iserr trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hàm ISERR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi khác với lỗi #NA hay không.  Trả về TRUE nếu lỗi khác với lỗi #NA. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi(khác lỗi #NA) của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel