hàm ISLOGICAL

Hướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

Hàm ISLOGICAL trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải kiểu so sánh LOGIC(kiểu này gồm 2 giá trị TRUE hoặc FALSE) hay không.  Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của một ô hoặc một giá trị trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

hàm isref

Hướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

Hàm ISREF trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải tham chiếu không. Trả về TRUE nếu là tham chiếu, ngược lại không phải tham chiếu sẽ trả về FALSE. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISREF trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

hàm isodd trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hàm ISODD trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số lẻ không. Trả về TRUE nếu là số lẻ, ngược lại số chẵn sẽ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISODD trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

hàm iserror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hàm ISERROR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi hay không.  Trả về TRUE nếu có lỗi. Trong excel hàm ISERROR nằm ở Formulas->More Functions->Information Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

hàm iserr trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hàm ISERR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi khác với lỗi #NA hay không.  Trả về TRUE nếu lỗi khác với lỗi #NA. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi(khác lỗi #NA) của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

hàm isna trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hàm ISNA trong Excel sẽ kiểm tra xem ô có bị lỗi #NA hay không. Hoặc kết hợp với hàm IF để  kiểm tra hàm chỉ định có lỗi #NA không? Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

hàm istext trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

Hàm ISTEXT trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô có phải dạng TEXT hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô là TEXT, ngược lại trả về FALSE nếu ô không phải TEXT. TEXT là chuỗi hay thường gọi là văn bản, tên người… Ví dụ: nếu …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

hàm isnontext trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel

Hàm ISNONTEXT trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô không phải dạng TEXT hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô không phải là TEXT, ngược lại trả về FALSE nếu ô là TEXT. Hàm này gọi là nghịch đảo của hàm ISTEXT TEXT là chuỗi hay …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel

hàm isnumber trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel

Hàm ISNUMBER trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô có phải dạng số hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô là giá trị số, ngược lại trả về FALSE nếu ô không phải giá trị số. Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm isblank trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel

Hàm ISBLANK trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra  ô có rỗng hay không. Trả về kết quả TRUE nếu ô rỗng, ngược lại trả về FALSE nếu ô có giá trị khác rỗng. Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISBLANK cho ô B1 …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel