hàm not trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel là một biểu thức logic dùng để phủ định một biểu thức logic, một biến Boolean(biến Boolean là biến chỉ có giá trị TRUE hoặc FALSE) . Khi giá trị của biến Boolean là  TRUE, thì NOT của biến sẽ là FALSE. Hàm NOT dùng cho biểu thức logic thì kết quả trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel