hàm isnumber trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel

Hàm ISNUMBER trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô có phải dạng số hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô là giá trị số, ngược lại trả về FALSE nếu ô không phải giá trị số. Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel