hàm iserror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hàm ISERROR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi hay không.  Trả về TRUE nếu có lỗi. Trong excel hàm ISERROR nằm ở Formulas->More Functions->Information Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

hàm iserr trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hàm ISERR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi khác với lỗi #NA hay không.  Trả về TRUE nếu lỗi khác với lỗi #NA. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi(khác lỗi #NA) của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

hàm isna trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hàm ISNA trong Excel sẽ kiểm tra xem ô có bị lỗi #NA hay không. Hoặc kết hợp với hàm IF để  kiểm tra hàm chỉ định có lỗi #NA không? Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel