hàm right trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT trong Excel sẽ trích xuất một hoặc chuỗi ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký tự, văn bản cho trước. Ví dụ ta có công thức sau: =RIGHT(“tinhocvanphong”,3) sẽ trả về kết quả là “ong”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

hàm find trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự bên trong một chuỗi ký tự, đoạn văn bản khác. Khi không tìm thấy chuỗi ký tự cần tìm, hàm FIND sẽ trả về lỗi #VALUE. Mục đích Dùng hàm FIND trong Excel để tìm kiếm vị trí của một chuỗi …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

hàm search trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARC trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự nằm trong chuỗi ký tự khác. Hàm Search sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự được tìm thấy. Không giống như hàm FIND, hàm SEARCH trong Excel cho phép sử dụng ký tự đại …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

hàm left trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel dùng để trích xuất một số ký tự từ bên trái của chuỗi ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức như sau: =LEFT(“tinhocvanphong“,3), thì kết quả sẽ là “tin”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên trái của một chuỗi ký tự có …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

hàm mid trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel dùng để lấy ra một số ký tự từ trong một chuỗi các ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức =MID(“tinhocvanphong“,2,3) sẽ trả về chuỗi ký tự “inh”. Mục đích Trích xuất ký tự từ một chuỗi ký tự. Cú pháp =MID(text, start_num, num_chars) Trong đó: …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel