Hướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARC trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự nằm trong chuỗi ký tự khác. Hàm Search sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự được tìm thấy.

Không giống như hàm FIND, hàm SEARCH trong Excel cho phép sử dụng ký tự đại điện (*) và không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Mục đích

Tìm vị trí của một chuỗi ký tự trong một chuỗi ký tự, văn bản khác.

Công thức

=SEARCH (find_text, within_text, [start_num])

Trong đó:

+ find_text (bắt buộc) – Chuỗi ký tự cần tìm.

+ within_text (bắt buộc) – Chuỗi hoặc đoạn văn bản chứa find_text.

+ start_num (tùy chọn) – vị trí bắt đầu tìm kiếm trong within_text. Giá trị mặc định là 1.

Lưu ý khi sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Sử dụng hàm SEARCH khi muốn tìm kiếm vị trí của một chuỗi ký tự nào đó bên trong một chuỗi hay một đoạn văn bản khác.

Hàm SEARCH sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên của find_text bên trong chuỗi within_text.

Hàm SEARCH cho phép sử dụng các ký tự đại điện như: ?, * trong find_text. Trong đó, dấu ? sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào, và dấu * sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.

Hàm SEARCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm SEARCH trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ comment trực tiếp trên bài viết này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.

Xem thêm: