hàm not trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel là một biểu thức logic dùng để phủ định một biểu thức logic, một biến Boolean(biến Boolean là biến chỉ có giá trị TRUE hoặc FALSE) . Khi giá trị của biến Boolean là  TRUE, thì NOT của biến sẽ là FALSE. Hàm NOT dùng cho biểu thức logic thì kết quả trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

hàm ifna trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

Hàm IFNA trong Excel sẽ kiểm tra xem nếu phép toán chỉ định có bị lỗi #NA hay không. Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm IFNA sẽ trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

hàm ifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFS trong Excel

Hàm IFS trong Excel là một hàm mới xuất hiện từ phiên bản Excel 2019 và Office 365. Hàm IFS sẽ tiến hành lần lượt kiểm tra từng điều kiện được chỉ định, và nếu có bất kỳ một điều kiện nào thỏa mãn, thì giá trị tương ứng của điều kiện đó được trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFS trong Excel

hàm iferror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hàm IFERROR trong Excel sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉnh định nếu công thức xảy ra lỗi. Và ngược lại, hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức như bình thường. Mục đích Bắt và xử lý lỗi nếu xảy ra. Công thức =IFERROR(value, value_if_error) Trong đó: + value: giá …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

hàm or trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel là một hàm logic dùng để kiểm tra các điều kiện được chỉ định cùng một lúc. Hàm OR chỉ trả về kết quả TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, để kiểm tra xem ô A1 có giá trị là “x” hay “y” hay không, ta có thể dùng công thức =OR(A1=”x”,A1=”y”).  …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm OR trong Excel

hàm and trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel là một hàm logic được dùng để kết hợp các điều kiện lại với nhau. Hàm AND trả về một trong hai kết quả là TRUE hoặc FALSE và nó có thể kết hợp với một số hàm khác. Mục đích Dùng để kết hợp nhiều điều kiện lại với nhau. Hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm AND trong Excel

hàm if

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Excel khi chạy sẽ kiểm tra điều kiện đưa vào là đúng (TRUE) hay sai (FALSE). Nếu đúng sẽ thực hiện 1 mệnh đề, nếu sai sẽ thực hiện 1 mệnh đề khác. 1. Cú pháp của hàm IF =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])// logical_test: Điều kiện đưa vào để kiểm tra đúng hay …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel