Hướng dẫn sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel là một hàm logic dùng để kiểm tra các điều kiện được chỉ định cùng một lúc. Hàm OR chỉ trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

Ví dụ, để kiểm tra xem ô A1 có giá trị là “x” hay “y” hay không, ta có thể dùng công thức =OR(A1=”x”,A1=”y”). 

Có thể dùng hàm OR lồng vào hàm IF để tránh sử dụng quá nhiều hàm IF lồng nhau, ngoài ra, hàm OR còn có thể dùng chung với hàm AND.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm OR trong Excel là dùng để kiểm tra nhiều điều kiện được chỉ định cùng một lúc.

Giá trị trả về của hàm OR

Hàm OR trả về TRUE khi có bất kỳ một điều kiện nào được chỉ định là TRUE. Ngược lại, trả về FALSE khi tất cả điều kiện đưa vào là FALSE.

Công thức

=OR(logical1, [logical2], …)

Trong đó:

+ logical1 (bắt buộc): điều kiện thứ nhất được kiểm tra đánh giá.

+ logical2 (tùy chọn): điều kiện thứ hai.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR dùng để kiểm tra các điều kiện được chỉ định cùng một lúc, chúng ta có thể chỉ định tối đa 255 điều kiện khi sử dụng hàm OR. Mỗi điều kiện chỉ định trong hàm OR phải trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

Hàm OR sẽ kiểm tra tất cả các điều kiện được đưa vào cùng một lúc và nếu có bất kỳ một điều kiện nào thỏa mãn (trả về TRUE) thì hàm OR sẽ trả về TRUE. Ngược lại, nếu tất cả các điều kiện đều cho kết quả FALSE thì hàm OR sẽ trả về kết quả FALSE.

Cả hai hàm AND và OR đều chỉ trả về một kết quả duy nhất là TRUE hoặc FALSE. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể dùng hai hàm này như là một đối số trong những hàm yêu cầu đối số là mảng dữ liệu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, có thể tham khảo thêm tại đây.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm OR trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

hàm or trong excel

Theo bảng tính như trên hình, để kiểm tra xem giá trị trong ô D6 là “xanh” hay “đỏ”, chúng ta dùng công thức sau:

=OR(D6=”đỏ”,D6=”xanh”) //Trả về TRUE nếu giá trị trong ô D6 là xanh” hoặc đỏ
// D6=”đỏ” : logical1
// D6=”xanh” : logical2

Hàm OR cũng có thể dùng lồng trong hàm IF như sau:

=IF(OR(D6=”đỏ”,D6=”xanh”), “Màu yêu thích”, “Không thích”) 

Công thức trên có thể diễn đạt bằng lời như sau: Nếu giá trị trong ô D6 bằng “đỏ” hoặc “xanh” thì trả về “Màu yêu thích”, ngược lại, trả về “Không thích”.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm OR trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.