Hướng dẫn sử dụng hàm T số 1 trong excel

Hàm T là hàm lấy chuỗi từ ô hoặc giá trị nhập vào của người dùng.

Mục đích

Hàm T dùng để trả về chuỗi (hoặc văn bản) từ giá trị truyền vào. Thông thường hàm T ít được sử dụng bởi người dùng vì bản thân hàm đã được excel chạy ở chế độ mặc định.

Công thức

= T(value)

Trong đó:

+ Value là một giá trị, một ô hoặc một kết quả trả về từ hàm khác.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm T trong excel

Đây là một hàm trả về giá trị, trả về chuỗi nếu giá trị đưa vào là chuỗi, trả về chuỗi rỗng “” nếu giá trị khác chuỗi.

Hàm áp dụng cho chuỗi, văn bản, giá trị trả về của các hàm xử lý chuỗi như RIGHT, LEFT, MID… hoặc các hàm trả về chuỗi sẽ giữ nguyên kết quả.

Hàm áp dụng cho ô trống sẽ trả về chuỗi rỗng “”.

Hàm áp dụng cho ô chứa giá trị ngày tháng hoặc kết quả trả về của các hàm xử lý ngày tháng sẽ cho chuỗi rỗng “”.

Hàm áp dụng cho giá trị LOGIC hoặc các hàm LOGIC sẽ trả về chuỗi rỗng “”.

Hàm áp dụng cho ô chứa giá trị số nguyên, số thập phân và các kết quả dạng số từ hàm trong excel đều cho kết quả rỗng “”.

Hàm áp dụng cho ô chứa giá trị lỗi #N/A, #NAME?.… sẽ vẫn giữ nguyên giá trị lỗi.

Hàm ít được sử dụng, thường hàm này đã được sử dụng mặc định trong excel.

Được Microsoft giới thiệu lần đầu tiên ở phiên bản 2003.

Ví dụ:

Ví dụ 1: hàm T trong excel sử dụng cho các dạng dữ liệu (văn bản, chuỗi rỗng, số nguyên, số thập phân, giá trị LOGIC, ngày tháng)

Bài tập hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel
Bài tập hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Ví dụ 2: hàm T áp dụng cho các dữ liệu lỗi #N/A, #NAME?, #DIV/0!, NUM!, #REF!, #NULL! sẽ giữ kết quả lỗi . Riêng đối với lỗi hiển thị ########## thì vẫn phải dựa vào giá trị thật sự bên trong ô là gì, ở ví dụng này trong ô H18số nên giá trị trả về là chuỗi rỗng.

Bài tập sử dụng hàm T cho dữ liệu dạng lỗi
Bài tập sử dụng hàm T cho dữ liệu dạng lỗi

Tìm hiểu thêm

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm T khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm T trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm T trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.