Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH là hàm trả về giá trị tháng của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 12.

Mục đích

Để lấy tháng của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri).

Công thức

= MONTH(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc) là một ngày dạng số sê-ri trong excel, một ô hay giá trị trả về từ hàm có giá trị ngày tháng.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm MONTH trong excel

Hàm MONTH là một hàm trả về giá trị số nguyên từ 1-12.

Giá trị truyền vào hàm MONTH cần đúng chuẩn số sê-ri của excel, nếu khác chuẩn sẽ bị lỗi.

Giá trị trả về từ hàm DATE là 1 chuẩn phù hợp cho hàm MONTH. Vì vậy hàm thường được sử dụng kết hợp với một số hàm xử lý ngày tháng khác.

Hàm áp dụng cho số nguyên thì mặc định hàm lấy mốc từ năm 1900. Ví dụ MONTH(1) có nghĩa là lấy tháng của ngày 1/1/1900 và được kết quả là 1.

Hàm không chấp nhận đối số truyền vào là số âm (<0), nếu chúng ta cố tình thử thì kết quả sẽ là #NUM!.

Hàm vẫn chấp nhận đối số truyền vào là số thập phân dương, nhưng chỉ lấy phần nguyên và không làm tròn. Như vậy có nghĩa: 1.2 và 1.6 đều được xem là ngày 1 tháng 1 năm 1900.

Hàm áp dụng cho số 0 và dẫn số thập phân 0.1, 0.2…0,99999 < 1 đều trả về 1.

Hàm trả về số nguyên nên các phép toán và hàm cho số nguyên đều có tác dụng.

Hàm được giới thiệu đầu tiên ở phiên bản excel 2003.

Ví dụ

Ví dụ 1 hàm MONTH cho các dữ liệu dạng số nguyên, số thập phân và phép tính xử lý.

 • Hàm MONTH cho số âm(-1 ở ô B18) sẽ báo lỗi #NUM!
 • Hàm áp dụng cho số 0 (ô C18) là 1.
 • Hàm áp dụng cho số 1 sẽ trả về 1, nghĩa là ngày 1 tháng 1 của năm 1900.
 • Hàm áp dụng cho số thập phân 0.12 (ô E18) là 1, nghĩa là phần nguyên của số thập phân sử dụng. Nếu chúng ta lấy thử với 4.72 thì kết quả sẽ trả về là 1 – ngày 4 tháng 1 năm 1900.
 • Hàm áp dụng được cho các phép tính nhân(F18), phép cộng (G18) và hàm SUM (H18) đều cho kết quả là số dương lần lượt là 1 (ngày 02 tháng 1 năm 1900), 1 (ngày 03 tháng 1 năm 1900), 1 (ngày 05 tháng 1 năm 1900).
 • Tải về
Ví dụ về hàm month cho dữ liệu số
Ví dụ về hàm month cho dữ liệu số nguyên, số thập phân và phép tính

Ví dụ 2 hàm áp dụng cho các dữ liệu dạng LOGIC, phép so sánh và hàm LOGIC:

 • Hàm áp dụng cho giá trị TRUE(ô B18, D18, H18) cho giá trị 1 – ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Hàm áp dụng cho giá trị FALSE(ô C18, E18, F18, G18) cho giá trị 1.
 • Tải về
Ví dụ hàm month cho giá trị lOGIC
Ví dụ hàm month cho giá trị lOGIC

Ví dụ 3 hàm áp dụng cho giá trị là chuỗi, hàm xử lý chuỗi và lỗi.

 • Hàm cho giá trị ô trống (không nhập gì) ở ô B18 là 1, trong khi đó ở ô C18 chúng ta nhập chuỗi rỗng(“”) sẽ cho giá trị #VALUE!. Vì vậy các bạn sẽ khó phân biệt được khi nhìn vào bảng tính khi chưa click vào từng ô cụ thể. Nếu thấy sự khác nhau này bạn cần xem kĩ lưỡng từng ô tính nhé.
 • Hàm cho giá trị chuỗi (D18, E18) cũng đều cho giá trị #VALUE!.
 • Hàm cho giá trị lỗi #NAME? (F18), #N/A (G18), #DIVA/0! (H18) cho trả về chính lỗi của giá trị ô.
 • Tải về
Ví dụ hàm month cho dữ liệu chuỗi
Ví dụ hàm month cho dữ liệu chuỗi

Ví dụ 4 Hàm MONTH cho giá trị từ Hàm DATE, ngày tháng và các ngày bị lỗi:

 • Hàm MONTH cho ngày tháng trước 1900 ô B18 sẽ trả về #VALUE!, tương tự cho các giá trị ngày sai như ngày 30 tháng 2 năm 2000 ô E18, ngày 3 tháng 13 năm 2000 ô F18.
 • Hàm MONTH cho ngày 29 tháng 2 năm 2000 ô D18 cho kết quả là 2 vì ngày 29/02/2000 là ngày hợp lệ, và bốn năm mới có ngày 29/02(năm nhuận). Nhưng nếu bạn áp dụng cho ngày 29/02/2001 sẽ nhận về kết quả #VALUE!.
 • Hàm MONTH cho kêt quả từ hàm DATE ô G18 cho kết quả 1, Hàm TODAY() sẽ trả về giá trị của ngày hiện tại và ngày hôm nay là ngày 07 tháng 03 năm 2021 nên trả về kết quả 3.
 • Tải về
Ví dụ hàm month cho giá trị ngày tháng
Ví dụ hàm month cho giá trị ngày tháng

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

 • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm MONTH khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm MONTH trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm MONTH trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.