Hướng dẫn sử dụng hàm WORKDAY số 1 trong excel

Hàm WORKDAY trả về ngày làm việc gần nhất trong tương lai hoặc hiện tại. Mục đích Dùng để tính nhanh ngày giao hàng, lấy hàng và ngày hoàn thành gần nhất. Tính nhanh số ngày cần thiết đề hoàn thành nếu tính theo ngày làm việc và cả ngày lễ. Công thức WORKDAY(start_date, days, …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm WORKDAY số 1 trong excel

Hàm edate

Hướng dẫn sử dụng hàm EDATE dễ số 1 trong excel

Hàm EDATE trả về ngày sau khi cộng hoặc trừ 1 số tháng nhất định. Kết quả là ngày dạng số serial mà excel công nhận. Mục đích Dùng để tính nhanh một ngày đáo hạn hoặc ngày đáng nhớ ở quá khứ hay tương lai. Công thức EDATE(start_date, months) Trong đó: start_date (bắt buộc): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm EDATE dễ số 1 trong excel

Hàm timevalue

Hướng dẫn sử dụng hàm TIMEVALUE dễ số 1 trong excel

Hàm TIMEVALUE dùng để chuyển đổi thời gian dạng văn bản (text) sang số sê-ri mà Excel công nhận là thời gian. Mục đích Chuyển đổi thời gian dạng text sang dạng thời gian của Excel. Hàm TIMEVALUE thường dùng trong các phép tính toán và chuyển đổi thời gian. Công thức TIMEVALUE(time_text) Trong đó: time_text(bắt buộc) …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TIMEVALUE dễ số 1 trong excel

Hàm datevalue trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong excel dễ số 1

Hàm DATEVALUE dùng để chuyển đổi ngày dạng văn bản (text) sang số sê-ri mà Excel công nhận là ngày tháng. Mục đích Chuyển ngày tháng dạng văn bản sang dạng số sê-ri – dạng phổ biến trên Excel. Công thức DATEVALUE(date_text) Trong đó: + date_text (bắt buộc): là một ngày tháng dạng text như “01/01/2019” hoặc …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong excel dễ số 1

Hàm DATE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

Hàm DATE là hàm tạo ngày hợp lệ (dạng số sê-ri) trong excel bằng cách tổ hợp 3 thành phần chính là năm, tháng , ngày. Mục đích Tạo ra một ngày hợp lệ trong excel gồm có đủ ngày, tháng và năm. Công thức = DATE(year, month, day) Trong đó: + year (bắt buộc): …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

hàm days trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

Hàm DAYS trả về số ngày giữa hai ngày, kết quả là một số nguyên. Mục đích Trả về số ngày giữa 2 ngày. Công thức = DAYS(end_date, start_day) Trong đó: + end_date (bắt buộc) là một ngày dạng số sê-ri trong excel, một ô hay giá trị trả về từ hàm có giá trị …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel dễ số 1

hàm now trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm NOW trả về ngày và giờ hiện tại ở dạng số sê-ri. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = NOW() sẽ cho tự động chuyển thành ngày giờ như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô E7 sẽ chuyển …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel dễ số 1

Hàm TODAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm TODAY trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = TODAY() sẽ cho tự động chuyển thành ngày tháng như bên dưới: Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô H5 sẽ chuyển về thành …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm second trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hàm SECOND là hàm trả về giá trị giây của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị giây của thời gian. Công thức = SECOND(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel