Previous slide
Next slide

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE dễ số 1 trong excel

Hàm DATE là hàm tạo ngày hợp lệ (dạng số sê-ri) trong excel bằng cách tổ hợp 3 thành phần chính là năm, tháng , ngày.

Mục đích

Tạo ra một ngày hợp lệ trong excel gồm có đủ ngày, tháng và năm.

Công thức

= DATE(year, month, day)

Trong đó:

+ year (bắt buộc): là năm.

+ month (bắt buộc): là tháng.

+ day (bắt buộc): là ngày

Một số lưu ý khi sử dụng hàm DATE trong excel

Hàm DATE là một hàm trả về giá trị ngày hợp lệ.

Hàm yêu cầu luôn có 3 tham số: năm, tháng, ngày. Các tham số này phải là số dương.

Hàm DATE cũng sẵn sàng tích hợp việc chuyển đổi chuỗi bên trong các đối số như DATE(“2021”, “2”, “1”) sẽ tạo ngày hợp lệ.

Hàm DATE được giới thiệu đầu tiên ở phiên bản excel 2003.

Ví dụ

Ví dụ hàm DATE áp dụng cho các dự liệu dạng số

 • Các đối số yêu cầu không chấp nhập số âm (ô B22, D22), nếu cố ý đưa vào sẽ trả về lỗi #NUM!.
 • Cả 3 đối số YEAR, MONTH, DAY đều giá trị 0 (ô C22) sẽ trả về lỗi #NUM!.
 • Đối số MONTH, DAY thì chấp nhận giá trị 0 (ô E22) và trả về giá trị tương ứng là 30/11/1990.
 • Các đối số hàm DATE chấp nhận giá trị là số thập phân dương ô F22, G22, H22 và trả về giá trị tương ứng của ngày, tháng, năm biểu thị cho phần nguyên của số thập phân.
 • Tải về
Hàm date ví dụ 1
Hàm date ví dụ 1

Ví dụ hàm DATE áp dụng cho dữ liệu LOGIC và chuỗi số.

 • Hàm chấp nhận giá trị LOGIC ô B22, C22.
 • Đối DAY chấp nhận giá trị FALSE ô D22.
 • Hàm DATE trả về lỗi khi cả ba đối số là FALSE -> DATE(FALSE, FALSE, FALSE) -> #NUM!.
 • Hàm DATE chấp nhận giá trị số dạng chuỗi ô D22, E22, F22, G22, H22.
 • Hàm DATE hỗ trợ việc tự động tính toán tháng kế tiếp khi ngày lớn hơn số ngày của tháng đó điều này chúng ta có thể thấy ở ô E22 ( ngày 32 tháng 1 –> được chuyển thành ngày 1 tháng 2).
 • Tượng tự nếu tháng lớn hơn 12 thì năm sẽ tự động được tính ô F22 (tháng 13 năm 1902 –> chuyển thành tháng 1 năm 1903).
 • Tải về.
Hàm Date ví dụ 2
Hàm Date ví dụ 2

Ví dụ hàm DATE khi đối số là hàm ngày tháng năm

 • Hàm DATE lấy giá trị từ YEAR, MONTH, DAY kết hợp lại tạo thành một ngày hoàn chỉnh.
 • Hàm DATE kết hợp giá trị ngày tháng năm từ hàm NOW() và TODAY() cho cùng kết quả ngày 29 tháng 3 năm 2021.
Hàm DATE ví dụ 3
Hàm DATE ví dụ 3

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

 • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm DATE khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm DATE trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm DATE trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.