Hàm MINUTE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm MINUTE là hàm trả về giá trị phút của thời gian đầy đủ (hay là thời gian dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 0 đến 59. Mục đích Để lấy giá trị phút của thời gian. Công thức = MINUTE(value) – Trong đó: + value (bắt buộc) là một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR là hàm trả về giá trị giờ của thời gian. Giá trị trả về nằm trong khoảng 0 – 23. Mục đích Để lấy giá trị giờ của thời gian. Công thức = HOUR(value) Trong đó: + Value(bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm YEAR là hàm trả về giá trị năm của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên 4 chữ số từ 1900 đến 9999. Mục đích Để lấy năm của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = YEAR(value) Trong đó: value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm YEAR dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm MONTH là hàm trả về giá trị tháng của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 12. Mục đích Để lấy tháng của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = MONTH(value) Trong đó: + value (bắt buộc) là …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MONTH dễ số 1 trong excel

Hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY dễ số 1 trong excel

Hàm DAY là hàm trả về giá trị ngày của ngày tháng năm đầy đủ (hay là ngày dạng số sê-ri). Giá trị trả về là 1 số nguyên từ 1 đến 31. Mục đích Để lấy ngày của một ngày đầy đủ trong excel(số sê-ri). Công thức = DAY(value) Trong đó: + value (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm DAY dễ số 1 trong excel